Vi ställer inte in årsmötet.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendation till arrangörer av möten och sammankomster och bedömer att vi kan genomföra årsmötet på Träffpunkt Simonsland i nuläget. Det är dock viktigt att du som känner dig sjuk, eller har symptom, stannar hemma.

Vi ska göra vårt bästa för att alla medlemmar ska ha möjlighet att delta på årsmötet även om man inte kan närvara. Därför ska vi även hålla mötet digitalt. Vi undersöker hur vi gör detta på bästa och säkraste sättet. Vi återkommer innan årsmötet med mer detaljer.

Mötestiden kortas ner och blir enligt schema:

18.00 Samling och uppkoppling
18.15 Mötet öppnas (se ärenden nedan)
18.45 Mötet avslutas

Därefter blir det fika för dem som vill och kan stanna en stund till. Anmäl gärna om ni tror ni kan närvara info@attention-boras.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av balansräkning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Val av styrelse 
  • Ordförande för två år 
  • Övriga styrelseledamöter för två år 
  • Suppleanter till styrelsen för ett år 
  • Eventuella fyllnadsval
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av minst två ledamöter till valberedning
 16. Övriga val
Follow Camilla:
Latest posts from